Simple Guidance For You In Blood Pressure Managment

Health
Simple Guidance For You In Blood Pressure Managment

ડોકટર અને પેશન્ટ વચ્ચેનું સામાન્ય સમજણ આપતું વાર્તાલાપ

બ્લડ પ્રેશર વિશે 

પેશન્ટ   "સાહેબ 160-170 BP તો મને બે ત્રણ વરસથી છે. પણ મને હમણાં થી જ માથાના દુઃખાવાની, થાક અને શ્વાસ ની તકલીફ થાય છે."

ડોક્ટર   "બે વર્ષથી તમને જાણ છે, તો કોઈ દવા કેમ નથી ચાલતી?"

પેશન્ટ   "ડૉક્ટરએ તો મને આપી હતી પણ મારે નહોતી લેવી."

ડોક્ટર  "કેમ..?"

પેશન્ટ   "મને કોઈ તકલીફ થતી નહોતી તો મને થયું દવા શા માટે લેવી..!"

ડોક્ટર  "તકલીફ નથી થતી તો દવા નહીં લેવી એનો અર્થ એ થાય છે કે તમને કોઈ એટેક-લકવો કે કિડની ડેમેજ જેવી તકલીફ થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી હતી..!"

પેશન્ટ   "એવું તો મેં વિચાર્યું જ નહોતું. પણ સાહેબ એક વાર દવા લઉં તો કાયમ લેવી પડે એવું મને બધાએ કહ્યું એટલે નહોતો લેતો."

ડોક્ટર  "એકવાર લઈએ એટલે શરીરને ટેવ પડી જાય એવું નથી હોતું. આ દવા ચાલુ જ હમેશાં લેવા માટે કરવાની હોય છે. જેને જીવનભર લેવાની જરૂર હોય તેને જ ડૉક્ટર દવા ચાલુ કરે છે. અન્ય શંકાસ્પદ કે બોર્ડર વાળા દર્દીને ડોક્ટર અલગ અલગ દિવસે અલગ અલગ સમયે રી ચેક કરાવવાનું કહે છે."

પેશન્ટ  "પણ સાહેબ દવા લઈએ, પછી નોર્મલ આવે તો દવા બંધ કેમ ન કરી શકાય? દવા થી મટી કેમ ન જાય?"

ડોક્ટર  "મોટાભાગના લોકોને બ્લડ પ્રેશર ની બીમારી, લોહીની નસોમાં હમેશાં માટે કડકપણું આવી જવાને લીધે થાય છે. જે ઘડપણ ની જેમ રિવર્સ જતું નથી. આથી દવા જીવનભર લેવી પડે છે. દવાના કેફમાં નસ થોડી ઢીલી પડે અને BP નોર્મલ થાય. દવા બંધ કરીએ તો તે પહેલાં હતી એવી કડક જ રહે. માત્ર જુજ કેસમાં અન્ય કારણોસર BP હોય તો જ દવા વિના BP નોર્મલ થાય."

પેશન્ટ  "તો સાહેબ આ દવા કાયમ લઈએ તો કિડની ને નુકશાન કરશે તો?"

ડોક્ટર  "વૈજ્ઞાનિકોએ આ દવા કિડનીને હાઈ BPના માર થી બચાવવા બનાવી છે. દવા લો તો કિડનીની લોહી ફિલ્ટર કરવાની માઈક્રો જાળીઓ ડેમેજ થતી અટકે છે. નહીંતર એ હાઈ BPના મારથી ટોચાઈને ડેમેજ થઈ જાય છે."

પેશન્ટ  "પણ સાહેબ મારી ઉમર 35 વરસ છે. અત્યારથી દવાઓ લેતા મને ડર લાગે છે."

ડોક્ટર  "જે લોકોને ઉમર 50-60 વરસ છે, એ લોકો દવા ન લે તો બીજા 5 થી 10 વર્ષ પછી તેમને કિડની ડેમેજ, એટેક, લકવો અંધાપો વગેરે થશે. એ વખતે તેઓ 65-70 વરસના હશે. જ્યારે તમારી કિડની, હ્રદય, મગજ અને આંખના પડદાંને હજી બીજા 30-40 વરસ સુધી હાઇ BP નો સામનો કરવાનો છે. માટે તમારે વધું કાળજીથી દવા લેવી જોઈએ અને પરેજી પાળવી જોઈએ."

પેશન્ટ  "સાહેબ હું ખાવામાં ખાલી દૂધ રોટલો કરી નાખું તો દવા વિના ચાલશે ને?"

ડોક્ટર  "દૂધ-રોટલો એ સંપૂર્ણ ખોરાક નથી. શાકભાજી બંધ કરો તો ઊલટું વધુ નુકશાન થાય છે. ખરેખર BP માં રાંધ્યા વિનાનો ખોરાક ફાયદો કરે છે. માટે કાચું શાક અને તાજા ફ્રુટ વધું ખાવા જોઈએ. જેથી નસો માં યુવાની જળવાઈ રહે. સૂકા નાસ્તા અથાણાં વગેરે સદંતર બંધ કરવા જોઈએ."

પેશન્ટ  "અને સાહેબ ખૂબ યોગાસન અને કસરત કરું તો દવા વિના નહીં ચાલે?"

ડોક્ટર  "યોગાસન અને પ્રાણાયામ ખૂબ જ લાભદાયક છે. પરંતુ તેની એક મર્યાદા હોય છે. બાબા રામદેવ અતિશય યોગાસન કરે તો તેનું વૃદ્ધત્વ ધીમું પડી જાય છે અને તંદુરસ્તી વધે છે, પરંતુ રિવર્સમાં એ નાના બાળક બની શકતા નથી. આમ BP માં નસો અમુક મર્યાદાથી વધુ કડક હોય તેવા દર્દીઓને ખોરાક અને યોગાસન ની પરેજી માત્ર થી BP નોર્મલ થશે નહીં. હા પરેજી રાખવાથી ઓછામાં ઓછી દવાથી કંટ્રોલ રહેતો થઈ જશે."

પેશન્ટ "ભલે સાહેબ પણ એકવાર દવા લેતા BP નોર્મલ આવે તો ડોઝ ઓછો તો કરી શકાય ને?"

ડોક્ટર  "એક તપેલી શાકમાં એક ચમચી નમક બરાબર સ્વાદ આપતું હોય, પછી બીજે દિવસે અડધી ચમચી કરીએ તો ફરી મીઠા મોળું થઈ જાય. મતલબ કે BP માપ માં હોય અને ડોઝ ઘટાડીએ તો BP ફરીથી વધી જાય. Systolic BP નો આંકડો 100-110 થી નીચે આવે તો જ ડોઝ ઓછો થઈ શકે."

પેશન્ટ  "સાહેબ તમે કીધી એવી પરેજીથી શરીરને નબળાઈ તો નહીં આવી જાય ને?"

ડોક્ટર  ."આ કોઈ માત્ર BP ની પરેજી નથી. આ એક સારી જીવનશૈલી છે. કે જે માત્ર BP નહીં, કબજિયાત, ગેસ એસિડિટી, ડાયાબીટીસ, કોલેસ્ટ્રોલ, એટેક,  કેન્સર વગેરે અનેક બીમારીઓ થી બચાવે છે. કોઈ તંદુરસ્ત વ્યક્તિ BPની બીમારી ન હોવા છતાં આ કાળજી રાખે તો તેનું આયુષ્ય પણ લંબાઈ જાય છે. તો BP વાળાને તો ફાયદો હોય જ."

Source : Dr Parthiv Patel


 


Popular Posts

Winter Wellness: Navigating the Season for Optimal Health
As winter sets in, it brings a magical landscape but also unique health challenges. Embracing winter wellness practices becomes crucial for maintaining optimal health during the colder months. Let's delve into key aspects of staying healthy and resilient during winter. Nutrient-Rich Diets: Winter is synonymous with hearty meals, but it's essential to focus on nutrient-dense foods. Incorporate seasonal fruits, vegetables, and whole grains into your diet to boost immunity and energy levels. Consider supplements like Vitamin D to compensate for reduced sunlight exposure. Stay Hydrated: While it's common to feel less thirsty in the cold, staying hydrated is as vital in winter as it is in summer. Opt for warm herbal teas, soups, and broths to keep your body nourished and hydrated. Regular Exercise: Maintaining an active lifestyle is crucial for winter wellness. Indoors or outdoors, find activities you enjoy to keep moving. Exercise not only supports physical health but also helps combat winter blues and boosts mood. Protecting Skin Health: Cold and dry air can take a toll on your skin. Use moisturizers and hydrating creams to prevent dryness. Don't forget sunscreen, as the winter sun can still be potent. Adequate Sleep: Quality sleep is a cornerstone of good health. Ensure you get sufficient rest to support your immune system and overall well-being. Create a relaxing bedtime routine to ease into a restful night. Mindful Stress Management: Winter festivities can sometimes bring stress. Practice mindfulness, meditation, or yoga to manage stress levels. A calm mind contributes to a healthy body. Immunity Boosters: Consider adding immunity-boosting foods to your diet, such as ginger, garlic, and citrus fruits. Warm beverages with these ingredients can be both comforting and health-enhancing. Conclusion: Winter is a season of reflection, celebration, and self-care. By adopting these winter wellness practices, you can fortify your health and enjoy the beauty of the season. Remember, a proactive approach to health in winter sets the stage for a vibrant and energized life throughout the year. Stay well! Vahcare Healthcare Pvt Ltd Dr Nitin Kanani About VAHCARE
Sitting is the New Smoking: How a Sedentary Lifestyle Affects Your Health
Modern lifestyle has made sitting in front of screen for long hours a part of everyday life for many of us. This is leading to poor posture, muscle weakening, and increasing cases of back, neck, and shoulder pain among young people. The couch–potato lifestyle is linked to every single health condition right from neck and back pains to sciatica to obesity and indigestion Here are few helpful desk job health hacks👇 1️⃣Take regular breaks to stand up and move around while working – once every hour. For every hour of sitting, stand for 3 minutes. Creating a flexible work system, like using standing desks and taking calls while walking is another trick to bring some activity to the daily routine. 2️⃣Use a Standing Desk Many people spend the majority of their workday sitting at a desk. However, using a standing desk can help incorporate movement and improve posture. 🔸Stand up while you read emails or reports. 🔸Move your rubbish bin away from your desk so you have to get up to throw anything away. 🔸Use the speaker phone for conference calls and walk around the room during the calls. 3️⃣Post Meal walk This is the simplest practice you can adopt to make sure your gut health is in place as well as blood sugar levels are balanced. You can do 10-15 mins of mild walking, after you finish your meal. Doing it after breakfast, lunch and dinner will make sure your activity through the day is well divided. 4️⃣The 20-20-20 rule For every 20 minutes, you should look away from the screen for at least 20 seconds to see something at least 20 feet away. This simple exercise aids in the relaxation of both the muscles that assist focus the eye and those that help you see clearly. 5️⃣Take the Stairs Instead of taking the elevator, consider taking the stairs. This is a great way to incorporate exercise into your daily routine and improve cardiovascular health. If you work on a high floor, consider taking the stairs for a few flights before switching to the elevator. 6️⃣Do Desk Exercises There are a variety of exercises that can be done at your desk to help incorporate movement into your workday. Some examples include calf raises, desk push-ups, and chair squats. Small changes can add up and make a big difference in your overall health. Let’s take the first step in breaking up sedentary time and start moving more! It is important to note that activity is different from exercise and should not be seen as a replacement. Start moving today and prioritise movement over sitting whenever possible!!
Unveiling the Silent Epidemic: Navigating Fatty Liver – Causes, Symptoms, and Solutions
Fatty liver!! 1 in 3 Indians suffer from Non-alcoholic fatty liver disease! Nearly 38% indians have some or the other stage of Non alcoholic fatty liver disease. As the name suggests, fatty liver is when there is excess fat built up in the liver. Some amount of fat in the liver is natural and required. But, if the fat weight exceeds about 5% of the liver weight, it is considered to be a fatty liver. 🔸Types of fatty liver There are two main types: 1️⃣   Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) 2️⃣   Alcoholic fatty liver disease, also called alcoholic steatohepatitis 🔸Alcoholic fatty liver Drinking large amounts of alcohol, even for a few days can lead to increased fat buildup in the liver. The liver is where all the alcohol we consume is metabolized, hence maximum damage happens here.  It is the 1st stage of alcohol-realted liver damage.   🔸Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) NAFLD is a type of fatty liver disease that is not related to heavy alcohol use 1️⃣   NAFLD,in which u have fat in ur liver but little/no inflammation/liver cell damage,recently renamed as metabolic-dysfunction related fatty liver disease 2️⃣   Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) The severe form of NAFLD is called NASH or non-alcoholic steatohepatitis in which there is fat deposition, inflammation as well as scarring in the liver. Risk factors for NAFLD 🔹Overweight/obesity 🔹A high waist to hip ratio Ideal- for Men: ≤0.90 For women: ≤0.85 🔹Insulin resistance 🔹Type 2 diabetes 🔹Dyslipidemia 🔹Metabolic syndrome (presence of diabetes, high lipid levels, hypothyroidism, high uric acid)   Other risk factors👇 🔹Genetic history 🔹Sedentary lifestyle 🔹Consumption of processed foods 🔹Stress 🔹Smoking 🔹Erratic Sleep Schedule 🔹Heavy metal toxicity like mercury&lead are surprisingly common. These come through food,breathing in industrial areas 🔹Certain medication   🔸Tracking the progress If you have ticked more than 3 of the above causes, you might be at risk. Get Your blood work done as well as a sonography along with Fibroscan Blood tests👇 🔹Fasting Insulin 🔹HbA1c 🔹FBS 🔹GGT 🔹Lipid profile 🔹SGPT/OT 🔹ESR 🔹hs-CRP   🔸Why has it become so common? The reason is our sedentary lifestyle. Our food is more processed. Sleep schedules are not in sync with circadian rhythm, &we are putting in more toxins through pollution, food additive , coupled with ⬆️prevalence of IR, type 2 diabetes, obesity 🔸Dietary and lifestyle changes to manage fatty liver👇 🔹 Eliminate/avoid Sugar-sweetened beverages and fructose-containing processed foods. ▪️For example: sauces & condiments, fruit juices, cold drink, packaged sweets- cup cakes, pastries, cookies, biscuits, chocolates ▪️Sugar switches on fat production in liver, creating an internal process called lipogenesis, which is body’s normal response to sugar. Fructose, sugar that heads directly to  liver, actually ramps up lipogenesis. ▪️Excess sugar and starch creates more serious problems including high triglycerides, low HDL, and high amounts of small LDL cholesterol . ▪️So, reduce ur fructose intake - avoid fruit platters, fruit juices (even if it's home made without sugar). ▪️Restrict the number of fruit to 1-2  small fruit/day. ▪️Eliminate all high-fructose corn syrup (HFCS). 🔹Maintain a Healthy Weight If you're overweight or obese, try to reduce your weight in a healthy way. Losing even a small percentage of your body weight can significantly reduce fat in the liver. Depending on your level of fatty liver recommendations could be 3-5%/as much as 10% 🔹Keep diabetes, hypertension, & hyperlipidemia under control, get regular checkups &use medication, if required A combination of diabetes, hypertension &dyslipidemia can contribute towards fatty liver, so managing the blood sugar, triglyceride &HDL level would be very important! 🔹A calorie deficit, Low carb, high protein and high fat diet balanced with good amount of vegetables - is mainstay in managing fatty liver. When you go low-carb, you also need to make sure that you balance it out with quality proteins and fats. 🔹Add healthy fats Avoid hydrogenated oils, vegetable oils, soyabean oil. Instead of these refined oils u can use healthier cooking option like cold pressed coconut oil, mustard oil, ghee &olive oil Fatty fish rich in omega 3 fatty acid - sardine, mackerel, salmon can be included 🔹Eat more fibre Increasing fibre intake improves the gut microbiota, which reduces liver damage and inflammation. Fibre-rich meals also help with portion control, thereby supporting healthy fat loss. 🔹Avoid refined flour products  Refined flour foods-croissants, khari, rusk, breads, biscuits, cakes. They cause spike in blood glucose levels, leading to increased fat buildup in the liver 🔹Include Garlic, it contains a compound-Allicin that reduces inflammation in the liver 🔹Include cruciferous vegetables like- Cauliflower, broccoli, cabbage This family of vegetables contain sulphur compounds that play an important role in the detoxification process in the liver.   They also contain "Indole" a compound that is known to reduce inflammation in liver 🔹Black coffee, black and green tea are excellent for the liver since they contain antioxidants & polyphenols. Coffee intake has been shown to reduce fatty liver disease. Ideally, it is black coffee, no sugar, no milk, a minimum of 2 cups/day, complete intake before late evening 🔹 Routine daily exercise improves insulin resistance and reduces fatty liver. Start with something as simple as walking for 30min/day  Exercise they has benefits on fatty liver - aerobic exercise, resistance training & high- intensity interval training 🔹Sleep: Quality sleep is imp for body to repair. 7-8hrs of sleep is imp to allow the cells to regenerate &heal. Toxins produced by the liver r then effectively removed. Poor sleep has been linked to obesity, insulin resistance& inflammation factors they can exacerbate NAFLD 🔹 Manage Stress stress can have significant impact on liver health. when we experience stress, the body releases stress hormone-cortisol which can effect  liver function   Cortisol release may be linked to insulin resistance and inflammation, which could⬆️ the amount of fat stored in the liver cells
THE IMPORTANCE OF REGULAR HEALTH CHECK-UPS IN PREVENTING DISEASE AND MAINTAINING GENERAL WELLNESS
Doing a regular body check-up can help doctors diagnose a disease before it poses high risk. Reduces the risk of complication during treatment – once you are diagnosed with a health condition at an early stage, the complexity and risk involved are less when compared to diagnosing at a very late stage. ⌛️Regular medical check-ups play an important role in preventing disease and maintaining good health. By visiting a doctor for routine check-ups, the development of dangerous diseases can be detected at an early stage. ⌛️Annual medical check-ups allow you to monitor the dynamics of your body condition, control blood pressure and cholesterol levels, and carry out tests. Doctors can assess risk factors and warn about possible health problems when they can still be prevented. ⌛️Regular check-ups with a dentist, ophthalmologist, gynaecologist and other specialists are also important. They allow you to diagnose diseases at early stages of development. For example, timely treatment of tooth decay will prevent tooth decay and costly prosthetics. Following are the pathology tests that are generally part of a routine health checkup: Blood and Urine Tests. Lipid Profile Test. Cardiology: Chest X-Ray, ECG & 2D Echo Cardiography. Vitamin Check. Abdominal Check: Ultrasonography of Abdomen & Pelvis. Thyroid Function Tests: TSH, T3, T4.  

Comments